Algemene voorwaarden Wijn met Martijn


Artikel 1 - Identiteit
Wijn met Martijn
Langstraat 90
5912 PB Venlo
Contactpersoon: Martijn van der Veen
Telefoon: 0651983000
Email: martijn@wijnmetmartijn.nl
KvK:
BTW: NL
ING: NL1

 

Artikel 2 - Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, aanbiedingen, bestellingen, workshops en proeverijen van Wijn met Martijn. Aan personen onder de 18 jaar verstrekt Wijn met Martijn geen alcoholhoudende producten. Door deze te bestellen verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd bereikt heeft.

De tekst van deze algemene voorwaarden is terug te vinden en in te zien op onze website: http://www.wijnmetmartijn.nl/algemene-voorwaarden. Onderaan deze pagina staat een mogelijkheid om deze algemene voorwaarden als PDF te downloaden. Bij een bestelling via de website: www.wijnmetmartijn.nl dient te worden aangegeven dat van de algemene voorwaarden kennis is genomen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. De eigendomsrechten met betrekking tot de Wijn met Martijn internetsite, waaronder programmatuur, logo, overige beelden en fotomateriaal, zoekmethoden en teksten zijn eigendom van Wijn met Martijn. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van Wijn met Martijn, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

 

Artikel 3 - Bestellen
Door via onze webwinkel Wijn met Martijn te bestellen geeft u aan akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden.

In de webwinkel worden per artikel de besteleenheden aangegeven (bijvoorbeeld per 1, 6 of 12 flessen). Er kan dus per fles besteld worden, je zit niet vast aan dozen van 6 of 12 flessen. Bij “op aanvraag” artikelen wordt rechtstreeks met u de prijs, betalingscondities, eventuele verzendkosten en levertijd afgesproken.

Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken.

Wanneer een bestelde wijn niet meer geleverd kan worden, neemt Wijn met Martijn contact met u op en bieden wij u een alternatief aan. U bent vrij in het accepteren van dit alternatief. Uw bestelgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wijn met Martijn gaat hier zeer zorgvuldig mee om. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

 

Artikel 4 - Prijzen
Zijn exclusief van BTW, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen van Wijn met Martijn zijn vrijblijvend. Wijn met Martijn heeft het recht om aanbiedingen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Wijn met Martijn dit bedongen heeft en:

- deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
- de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Wijn met Martijn niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 5 - Betalen
Betaling van bestelde producten via de webshop gaat per iDeal. Afwijkende betalingscondities worden in onderling overleg bepaald.

Bij een iDeal- betaling worden de artikelen pas verstuurd na ontvangst van het complete factuurbedrag met vermelding van uw naam en ordernummer. De bestelde producten zijn pas volledig uw eigendom als het volledige factuurbedrag is voldaan en de artikelen zijn afgeleverd.

Ingeval van het verlenen van een dienst, zoals bv. het verzorgen van een proeverij, dient het factuurbedrag vooraf te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Wijn met Martijn te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft Wijn met Martijn behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 6 – Bezorgen
Je bestelling wordt vanaf € 50,00 gratis en persoonlijk bij je bezorgd in "Venlo, 't Ven, Blerick, Tegelen", voor overige plaatsen neem even contact met me op.

Levering vindt plaats binnen 8 werkdagen.

Als een wijn niet op voorraad is, neemt Wijn met Martijn contact met u op betreft de aangepaste leverdatum. Vindt u deze leverdatum niet acceptabel dan heeft u het recht om de bestelling te annuleren en zal het eventueel reeds betaalde bedrag worden teruggestort.

 

Artikel 7 - Annulering door klant
Annulering dient schriftelijk te gebeuren t.a.v. martijn@wijnmetmartijn.nl
- Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de proeverij en/of opleiding, worden enkel reeds gemaakte kosten plus € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht;
- Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de proeverij en/of opleiding, wordt 50% van de factuur plus € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht;
- Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de proeverij en/of opleiding worden de werkelijke kosten met een minimum van 50% van de factuur plus € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht;
- Na de annulering wordt zo spoedig mogelijk per e-mail een eindafrekening verstuurd. Het restant van het bedrag dat reeds betaald is, wordt binnen 5 dagen na de eindafrekening teruggeboekt. Eventueel nog te betalen bedragen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de eindafrekening aan Wijn met Martijn betaald te worden.

 

Artikel 8 - Annulering door Wijn met Martijn
Bij annulering door Wijn met Martijn zal in eerste instantie gekeken worden naar een mogelijke oplossing, bijvoorbeeld een andere datum. Indien er geen wederzijds aanvaardbare oplossing gevonden wordt, wordt het volledige betaalde bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort.

 

Artikel 9 - Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade
Wijn met Martijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van kleding of eigendommen of door anderen aangerichte schade tijdens de proeverijen of opleiding of als gevolg van adviezen.

Artikel 10 - Geen aansprakelijkheid voor alcoholgebruik
Wijn met Martijn is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na de cursus. Wijn met Martijn zal nooit aanzetten tot overmatig alcoholgebruik. De wijnen die geschonken worden zijn bedoeld als proefwijnen, er zijn voldoende spuugemmers aanwezig. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een verstandig alcoholgebruik, met name waar het de verkeersveiligheid en medicijngebruik betreft.

 

Artikel 11 - Copyright
Copyright van de hand-outs, beeldmateriaal en overig cursusmateriaal berust bij Wijn met Martijn of de rechthebbende op het betreffende materiaal. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemers van de proeverijen en/of opleidingen. Het is niet toegestaan cursusmateriaal te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Wijn met Martijn.